• English
 • Čeština
 • Polski

Ekologická politika

 
Společnost VENTA — TRANS EUROPE S. R.O. je založeno pro zajištění spolehlivé, kvalitní a maximálně rychlé a bezpečné přepravy nákladu na pro příjemce vhodné místo a ve vhodný́ čas.
 
Ochrana životního prostředí je významný́ problém, který́ nelze chápat odděleně od činnosti firmy.
 
Ekologická politika společnosti je jedna z hlavních priorit její činnosti.
 
Špatný́ stav moderního přírodního řízení je svázán zejména s neefektivním využíváním přírodních zdrojů, což je důsledkem nedůsledné ekologické politiky, ignorování přijatých ekologických zákonů a programů či podcenění problematiky ekologických aktivit, což následně zhoršuje životní podmínky.
 
Zlepšení životních podmínek člověka a jejich dosažení v harmonii s přírodou při získání ekonomického výnosu je cílem ekologické politiky VENTA — TRANS EUROPE!
 
Sdružení společností provádí rozumnou ekologickyekonomickou politiku, která spojuje ekonomické cíle rozvoje společnosti s racionálním prováděním řady záchranných programů a aktivit zachováním zdrojů a zaváděním ekologického managementu.
 
ÚKOLY EKOLOGICKÉ POLITIKY SPOLEČNOSTI
 
 1. Poskytovat dopravní služby
  s úvahou, snížit emise škodlivých látek jako je oxid dusnatý́, oxid uhličitý́ a jiné plyny (výfukové plyny vozidla obsahují asi 0,6% oxidů dusíku).
 2. Snížit hlukové zátěže 
  vyplývající z používání vozidel pro přepravu.
 3. Snížit náklady na energie a suroviny 
  pomocí zavedení používání moderních materiálů, surovin a ekologické jízdy.
 4. Zkrátit doby přepravy nákladů pomocí racionálních dopravních řešení 
  (zavedení systematického monitorování realizace dopravního procesu, předběžné plánování cesty, odstranění prázdných jízd vozidel).
 5. Zvýšit sociální ekologickou odpovědnost společnosti
 
ZÁSADY PROVÁDĚNÍ
 
 1. Pozornost k požadavku ekologické bezpečnosti vozidel našich kontrahentů, dopravců s vozovým parkem 
 • Zapojení moderních vozidel na přepravu (emisní normy nesmí být nižší než Euro III, zejména Euro IV, Euro V. Eurokomise určila datum přijetí nové normy Euro VI 31. prosince 2013. To znamená, že od 1.ledna 2014 certifikát Euro VI bude platným na území EU. Zavedení Euro VI bude jistým krokem dopředu při minimalizaci škod způsobených na životní prostředí ze strany dopravních společností a výrobců nákladních automobilů).
 • Využití moderního paliva šetrného k životnímu prostředí a jeho šetření pomocí racionální ekologické jízdy.
 • Použití eko-pneumatik, které snižují množství škodlivých emisí do atmosféry pomocí zabránění ztráty energie při otáčení pneumatiky a také poskytnutí nízkého valivého odporu;
 • Bezpečná ekologická jízda, snížení množství použitého paliva a tedy snížení škodlivých emisí produkovaných při spalování paliva, minimalizace provozu vozidla při volnoběhu.
 • Kontrola technického stavu vozidel dopravců.
 1. Dodržování právních předpisů zákonů o životním prostředí společností 
 2. Zapojení všech zaměstnanců společnosti k úsilí o snižování ekologických rizik, neustálé zlepšování environmentální výkonnosti a systému ekologického managementu
 3. Aktivní spolupráce se strukturami občanské společnosti, které mají zájem o ekologicky bezpečnou činnost společnosti
 4. Podpora při dodržení a udržování ekologické politiky pro dodavatele a zákazníky
 5. Pevná kontrola nad využíváním přírodních zdrojů spotřebovaných společnost při každodenní práci:
 • Realizace úspor energie (energeticky úsporné žárovky atd.)
 • Používání papíru, který́ je certifikován podle mezinárodního systému FSC (Forest Stewardship Council)
 1. Zajištění ekologické bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí 
 2. Otevřenost ekologicky důležitých informací o činnosti společnosti