• English
  • Čeština
  • Polski

Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Ze względu na wejście w życie z dniem 25 maja 2018 r. nowej regulacji prawnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, dostosowujemy się do nowych standardów ochrony Państwa danych. Prosimy o poświęcenie kilku minut i zapoznanie się z poniższymi zasadami oraz przysługującymi Państwu uprawnieniami.

 

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r., na terytorium całej Unii Europejskiej, a zatem i w Rzeczypospolitej Polskiej, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo, które jest dla nas priorytetem, zapewniamy, iż dla ochrony danych osobowych stosujemy wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto stosujemy zasadę szczególnej ostrożności. Poniżej pragniemy przedstawić Państwu reguły, według których zbieramy i przechowujemy Państwa dane, prawa jakie Państwu przysługują, a także osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

„RODO” w art. 4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne.

Ponadto, informujemy iż zgodnie z „RODO” ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego mogą Państwo kierować swoje wszelkie prośby, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. W naszym przypadku Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7) i 16) pkt a) RODO jest  Venta-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialność oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Batorego 4/5, 31-135 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487228, REGON: 122988646, NIP: 1060004137. Z administratorem danych osobowych może skontaktować się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@ventatrans.pl, lub telefonicznie  +48 668 619 007.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji umowy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe klientów Venta Trans sp. z o.o. oddział w Polsce, osób kontaktujących się z Venta Trans sp. z o.o. oddział w Polsce w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy, tj. w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres zamieszkania lub adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu. 

W tym miejscu informujemy, iż nie będziemy gromadzić Państwa „wrażliwych” danych, tj. między innymi informacji o Państwa pochodzeniu rasowym, przekonaniach religijnych czy światopoglądowych, seksualności, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych czy partii politycznych, ani informacji o stanie Państwa zdrowia, kodzie genetycznym, danych biometrycznych czy też ewentualnej karalności. Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane wrażliwe. W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Cookies

W ograniczonym zakresie stosujemy mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”), w celu lepszego dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa potrzeb. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z naszych usług. Za ich pomocą dostarczane są nam jako Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkowników i sposobie wykorzystania naszych usług. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do Państwa preferencji. 

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli przykładowo po zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania naszej strony internetowej - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem. 

Jako użytkownicy mogą Państwo w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Państwa usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystacie.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Państwa przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Państwa sposób.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w Państwa urządzeniu końcowym. Brak dokonania przez Państwa zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z naszej strony internetowej oznacza Państwa zgodę na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej polityce. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy Państwu korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

a)     udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej),

b)     wykonania zawartej umowy, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,

c)     prawnie usprawiedliwionego interesu Venta Trans sp. z o.o. oddział w Polsce jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),

d)     obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Celami, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:

a)     zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, tj. w sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji, przykładowo będą to Państwa imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres zamieszkania lub dostawy.

b)     prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji na rynku usług.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Państwa dane mogą być przekazane naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, giełdy transportowej czy księgowe).Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

Część naszych usługodawców może przechowywać Państwa dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach Państwa dane mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku Venta Trans Sp. z o.o. oddział w Polscezabezpiecza Państwa dane poprzez zawarcie z naszymi usługodawcami umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia Państwa danych w krajach trzecich lub innych podstaw transferu danych osobowych.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj.  do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykładowo, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do momentu upływu terminów przedawnienia z niej wynikających; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie tokonieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy. 

 

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?

„RODO” przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

a)    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b)     prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

c)     prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

d)     w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,

e)     prawo do przenoszenia danych, 

f)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres biuro@ventatrans.pl, or by phone at +48 668 619 007 Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. GIODO (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do Administratora w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu uprawnień, w tym celu podajemy dokładne dane kontaktowe: 

Venta- Trans Europe Oddział w Polsce Sp. Z o.o.

Stefana Batorego 4/5, Kraków, 31-135, Poland

tel.: +48 668 619 007

e-mail: biuro@ventatrans.pl

 

 

 

 Dear Ladies and Gentlemen!

Due to the entry into force on May 25, 2018, a new legal regulation concerning the processing of personal data, we adapt to the new standards of protection of your data. Please take a few minutes and read the following rules and rights which you have.

 

Ladies and Gentlemen,

on May 25, 2018, in the territory of the European Union as a whole, and therefore in the Republic of Poland, entered into force the regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repealing of Directive 95/46/EC ("GDPR"). Having regard to your security, which is a priority for us, we ensure that for the protection of personal data we use all measures provided for by law, and in addition, we use the principle of exercised caution. Below we would like to present you the rules by which we collect and store your information, what rights you have, as well as the persons responsible for the security of your personal data processed by us. Please read the information below. Any processing of personal data will be carried out on the basis of the provisions of law, including in particular the abovementioned regulation GDPR, as well as the provisions of the Polish Act of 29 August 1997 on the protection of data.

 

What is personal data and what is processing?

"GDPR " in article 4 paragraph 1 defines personal data as any information from which you can directly or indirectly identify a natural person. This includes your name, identification number, telephone number, e-mail address, IP address, physical or physiological attributes. Also personal data are information, such as your location information sent by your smartphones, tablets, and other electronic device.

In addition,  we inform you that, in due to the "GDPR" protection of personal data applies only to data of natural persons, and so does not extend to legal persons.

The processing of personal data is basically any activity on personal data, regardless of whether it is carried out in an automated manner or not, for example: collecting, storing, persisting, organizing, modifying, viewing, using, sharing, limiting, erasuring or destruction.

Who is the Controller of personal data?

The Controlleris responsible for the collection of personal data. The Controlleris also the recipient to which you can address any requests related to collection and processing by us of your personal data. In our case, within the meaning of art. 4 point 7) and 16) point a) GDPR, the Controlleris Venta Trans  Department in Poland Limited Liability Company with its registered office in Cracow, at Batorego 4/5 Street, 31-135, Cracow, Poland, registered in the register in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register conducted by the District Court for Cracow-Śródmieście (Downtown), XI Commercial Department of the National Court Register under the KRS number: 0000487228, REGON: 122988646, NIP: 1060004137. You may contact the Collector of personal data by letter or via e-mail at biuro@ventatrans.pl, or by phone at +48 668 619 007

 

What personal data we process?

As a general rule we process personal data only when it is really necessary to deliver the service or execution of the contract. In this case, we process the personal data of customers Venta Trans Department in Poland Sp. z o.o., people who contact Venta Trans Sp. z o.o. in order to obtain the information about the offer, share comments about services or products, cooperation or the conclusion of the contract, such as in particular, the following personal information: first and last name, job title, company address, street address or delivery address, email address, and phone number.

Here we inform you that we will not collect Your "sensitive" data, i.e. information about your racial or ethnic origin, religious or beliefs, sexuality, sexual orientation, membership of a trade union or political party, information about genetic or health status, biometric data or of any criminal history. At the same time, we are asking to not deliver us that kind of information through our websites. If you provide such information, for whatever reason, it will mean the that you clearly express consent to the collection and use of such information in the manner set out in this document or in a place where this information has been disclosed.

Cookies

To a limited extent, we use mechanisms for automatic data storage (a mechanism such as "cookies") in order to better adapt the services we provide to your needs. "Cookies" files are files saved on the user's end device, used to identify the user's browser when using our services. With their help, we provide the Controller with statistical information about user traffic, user activity and way to use our services. They allow you to adjust the content and services to your preferences.

Most "cookie" files are so-called session cookies that are automatically deleted from the hard disk after the session ends (for example, after closing the browser window). Some of the "cookies" allow us to recognize the user's end device when visiting our website again - they are not automatically deleted, they are saved on the end device. In the case of mobile devices, as in the case of stationary devices, the mechanism of accepting "cookies" has been used, which allows memorizing information related to a given user. 

As users, you can at any time disable the support for accepting "cookies" in your browser, but the effect of such a change may occur in difficulties related to the service provided through our website. Saved cookies can also be deleted by using the appropriate functions of the web browser, programs for this purpose or tools are available under the operating system, which you use.

Due to the variety of browsers and applications used to service websites, the management of "cookies" in different browsers looks different, so before using our website, we recommend that you learn how to manage privacy / security functions in the browser's menu, and configure them in the way you prefer.

If you do not change your browser's settings regarding the management of "cookie" files, "cookie" files will be placed automatically in your end device. Lack of your change in browser settings resulting in the exclusion of accepting "cookies" and the use of our website means your consent to the use of "cookies" on the terms described in this policy. For security reasons, we recommend you to use the latest available versions of web browsers.

On what basis and for what purpose we process data?

Processing of personal data is carried out in accordance with the law, in a fair and transparent manner. We process your personal data on the basis of:

a)     granted by you voluntary consent (e.g. by a sending us email),

b)     the implementation of the agreement, as well as the beginning of the cooperation or signing the agreement,

c)     a legally justified interest of Venta Trans Department in Poland Sp. z o.o. as data Controller (for example, to create a database, securing documentation for defense against possible claims or to redress),

d)     obligations under the law (e.g. the tax law or accounting rules).

The purposes for which we process your personal data are the following:

a)     to ensure the highest quality of our services, i.e. in situations in which they are or will be a party between us we will process only the personal information necessary for its implementation, for example, it will be your name and surname, phone number or street address or delivery.

b)     the legitimate interests pursued by the controller, which are: the execution of contracts and execution of orders, the proper provision of services of a Member State to, carrying out statistical data, related to the visits of our website, improve our services, and match your personalized needs, as well as conducting marketing and self-promotion on market for services.

To whom we may transfer your data ?

Your data may be transferred to our contractors, partners or service providers who help us in the implementation of the service being performed (e.g., providers of postal services, courier services, transport marketplace or accounting). The transfer of personal data to another entity, does not allow them to extended using your data, but only to processing for the purposes set out in the agreement to entrust the processing of the data, with the security of processing and in terms of necessary for proper benefits for your services and the implementation of binding us contracts. The transfer of personal data does not release us (as transferor) from liability for their processing. We point out that your information may also be transferred to the public authority, but only when such authorization derives from the generally applicable rules of law and unless the authority shall present a respected request.

Some of our service providers may store your data outside of the European Economic Area. In such cases, your data may be stored in countries that provide an adequate level of protection of personal data, or in countries that do not provide such a level. In the second case, Venta Trans Department in Poland Sp. z o.o. protects your data by entering into agreements with our service providers containing so-called Standard Contract Clauses approved by the European Commission, which guarantee adequate protection of your data in third countries or other grounds for the transfer of personal data.

How long we will process your personal data?

Your personal data will be processed as long as it will be deliberate, from the point of view of merging us legal relations, i.e. until the existence of the base of the processing of your personal data. For example, in the case of consent until its withdrawal, restriction or your other activities which restrict this consent; in the case of necessity the data for the performance of the contract, by the time of its execution and its execution until the expiry of the limitation periods arising therefrom. In the case that the basis for the data processing is the legitimate interest of the Collector-to the time of the existence of this legitimate interest. In addition, your personal data will be processed by us for as long as is necessary in view of the applicable law, the processing of data in order to do this, specify those regulations.

 

What rights do you have?

"GDPR" provides a number of rights for people whose personal data are collected and processed. According to GDPR you have:

a)     the right of access to your personal data,

b)     right to request to rectify of your personal data,

c)     the right to request to erase or limit your personal data,

d)     in the case of the consent to the processing of personal data – right of withdrawal,

e)     the right to move data,

f)      the right to object to the processing of yourpersonal data.

In case, if you have any questions, comments or concerns about the content of this information or the way in which we process personal data, as well as complaints about these issues (though we hope, that you will not need to bringing this kind of complaints), please send an e-mail with detailed information on complaints to the address of the biuro@ventatrans.pl All complaints received will be reviewed and we will answer your questions.

In addition, you have the right to complain to the supervisory authority – a General Inspector (address: General Inspector of personal data protection, ul. Stawki 2 street, 00-193, Warsaw, Poland), if you believe that, the processing of personal data is in breach of GDPR.

At any time you can ask to the Controller in order to take advantage of any of the remedies available to you with permission to do this we provide accurate contact details:

Venta- Trans Europe Oddział w Polsce Sp. Z o.o.

Stefana Batorego 4/5, Kraków, 31-135, Poland

tel.: +48 668 619 007

e-mail: biuro@ventatrans.pl