• English
 • Čeština
 • Polski

Polityka środowiskowa

 
VENTA – TRANS HOLDING jest stworzona dla zapewnienia maksymalnie szybkiego, bezpiecznego przewozu wysokiej jakości w dogodne dla odbiorcy miejsce i czas.
 
Ochrona środowiska jest kwestią istotną, której nie można rozpatrywać oddzielnie od pracy całego przedsiębiorstwa.
 
Polityka środowiskowa jest jednym z priorytetów jej działalności.
 
Aktualny niesprzyjający stan fauny jest w dużej mierze związany z nieefektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
 
Jest to wynikiem niespójnej polityki środowiskowej, ignorowania przyjętych praw i programów ekologicznych (środowiskowych), niedoceniania ważności działań skierowanych na ochronę środowiska, co w konsekwencji pogarsza warunki życia człowieka.
 
Polepszenie warunków życiowych człowieka osiągalnych poprzez otrzymanie zysku ekonomicznego oraz pozostanie w harmonii ze środowiskiem naturalnym, jest celem polityki środowiskowej VENTA – TRANS HOLDING.
 
VENTA – TRANS HOLDING prowadzi przemyślaną politykę ekologiczno-ekonomiczną, która łączy w sobie cele rozwoju firmy i racjonalną realizację działań środowiskowych, ochronę zasobów i wprowadzenie zarządzania środowiskowego.
 
ZADANIA POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
 
 1. Redukcja poziomu emisji
  spalin samochodowych, takich jak tlenek azotu, dwutlenek węgla i innych gazów podczas realizacji przewozów samochodowych (spaliny samochodowe zawierają w sobie około 0,6% tlenku azotu).
 2. Zmniejszenie zanieczyszczeń powstałych wskutek hałasu,
  które tworzą się podczas wykorzystywania transportu samochodowego do przewozów ładunków.
 3. Redukcja zużycia energii,
  surowców, materiałów przez wprowadzenie wykorzystania nowoczesnych surowców i materiałów o charakterze ekologicznym.
 4. Skrócenie czasu przewozów ładunków poprzez racjonalne decyzje transportowe
  (wprowadzenie systematycznej kontroli procesu przewozów, wstępne planowanie trasy, wyłączenie pustych przebiegów samochodowych).
 5. Zwiększenie społecznej odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstwa
 
ZASADY REALIZACJI
 
 1. Uwagi dotyczące wymogów bezpieczeństwa ekologicznego pojazdów naszych kontrahentów, przewoźników
 • Zaangażowanie nowoczesnego parku samochodowego na przewozy (standard musi odpowiadać poziomowi nie niższemu, niż Euro-3, pożądane Euro- 4, Euro-5. Komisja Europejska określiła datę przyjęcia nowego standardu Euro-6 na dzień 31 grudnia 2013 roku. Oznacza to, że od 1 stycznia 2014 roku certyfikat Euro-6 będzie działał na terenie Unii Europejskiej. Wprowadzenie standardu Euro-6 niewątpliwie będzie krokiem do przodu w kwestii minimalizacji szkód, które powodują firmy transportowe i producenci ciężarówek).
 • Wykorzystanie nowoczesnego paliwa ekologicznego, jego oszczędzanie poprzez ekologiczne prowadzenie samochodu.
 • Wykorzystanie opon ekologicznych, zmniejszających ilość szkodliwych emisji do atmosfery przez zapobieganie utraty energii przy obracaniu opony, także zapewnienia niskiej odporności na toczenie.
 • Bezpieczne ekologiczne prowadzenie samochodu — minimalizacja pracy samochodu na biegu jałowym, redukcja ilości zużywanego paliwa.
 • Kontrola nad stanem technicznym środków transportu przewoźników.
 1. Przestrzeganie przez przedsiębiorstwo praw o ochronie środowiska w swojej działalności
 2. Uczestnictwo całego personelu firmy w działalności skierowanej na redukcję ryzyka, ciągłe poprawianie czynności środowiskowej i systemu zarządzania środowiskiem
 3. Aktywna interakcja z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, którzy są zainteresowani bezpieczeństwem ekologicznym
 4. Nagrodzenie dostawców i klientów przestrzegających politykę środowiskową podczas prowadzenia swojej działalności
 5. Pilna kontrola wykorzystania zasobów przyrodniczych, które zużywa przedsiębiorstwo w codziennej pracy:
 • Wprowadzenie oszczędzania energii (wykorzystanie żarówek energooszczędnych itd.)
 • Wykorzystanie papieru, certyfikowanego systemem międzynarodowym FSC (Forest Stewardship Council)
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego podczas przewozów substancji niebezpiecznych
 2. Dostępność istotnych, ze środowiskowego punktu widzenia, informacji o działalności firmy